Zeven gemeenten: 4; Zeven kandelaars, zeven Geesten

In Openbaring 1 lezen we dat de Hemelse Jezus temidden was van zeven gouden kandelaars. Die kandelaars stellen de zeven gemeenten voor. In het engels staat voor kandelaars, lampstands. Een standaard met lampen. Iedere kandelaar bestond net als de zevenarmige kandelaar in de tabernakel en later de tempel uit meerdere lampen. Ik vermoed dat het hier ook gaat om zevenarmige kandelaars.

Jezus neemt de symbolische plaats van het midden in tussen de gemeenten omdat Hij het centrum van de gemeenten, de kerk, is. Wij zijn het lichaam van Christus en Hij het Hoofd. Als Jezus niet het centrum van onze gemeente is en wij niet luisteren naar Zijn aanwijzingen als het Hoofd zijn we totaal het spoor bijster. Een kerk zonder Jezus is als de gemeente waar de eerste liefde ontbreekt. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. (Openbaring 2:5)

Zoals ik schreef, stond er in de tabernakel en later de tempel een zevenarmige kandelaar. Een kandelaar met zeven olielampen. De hogepriester had de taak te zorgen dat de lampen voorzien waren van olie en dat er zorggedragen werd voor het vuur op de lontjes. Zo moesten de lontjes van tijd tot tijd gesnoten worden zodat ze geen zwarte rook verspreiden. Het vuur van deze kandelaar mocht niet gedoofd worden. Dat gebeurde wel in de tijd van Samuël. Maar in die tijd waren er ook geen openbaringen meer van God en hielden de priesters zich bezig met zondige dingen. Het volk was het vuur kwijt voor God en stond geestelijk droog en het ontbrak ze aan openbaring van de levende God die zich verbonden had aan het volk.

Jezus is onze Hemelse Hogepriester (zie de Hebreeënbrief) die zorgt dat er olie en vuur is voor iedere gemeente. Jezus storte Zijn Geest uit op de gelovigen. Hij doopte met Vuur. Iedere gemeente heeft de olie en het vuur van de Heilige Geest nodig om het licht van Jezus te verspreiden. Zonder olie en vuur staat de gemeente droog en ontbreekt het aan openbaring van degene die het Hoofd van de gemeente is.

Voor de troon van God staan zeven vurige fakkels. Die fakkels stellen de zeven Geesten van God voor (Openbaring 4:5). Hè? Er is toch maar één Heilige Geest? En nu lezen we over de zeven Geesten van God. Ik interpreteer dat als de zevenvoudige bediening van de Heilige Geest. Ook hier geeft het getal zeven weer volmaaktheid aan. De Heilige Geest rust de gemeente ten volle toe. Heilige Geest heeft alles dat we nodig hebben om in vuur en vlam te staan voor Jezus, om de goede werken te doen en om vol te houden in verdrukking. In Jesaja 11:2 lees je dat de Geest in al zijn volheid op Jezus ruste; Op hem zal de Geest van de Heere rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des Heeren. En in Johannes 16:13 spreekt Jezus over de Geest van de waarheid. Het is de Geest van God die de kandelaar van de gemeente laat branden en voorziet van voldoende olie om te voorkomen dat het licht en het vuur doven en de kandelaar weggenomen wordt.

Heer Jezus U bent het centrum van de gemeente wereldwijd. Vul Uw kerk met Uw olie en zet ons in vuur en vlam tot eer van Uw naam. Heer maak ons sterk door Uw Geest. Heilige Geest U heeft alles wat we nodig hebben om te voldoen aan het beeld dat God had voor de gemeente. Kom tot Uw doel door ons heen. Amen.

Zeven gemeenten; 3: Wie overwint

Wie overwint die …. en dan spreekt Jezus prachtige beloften uit aan de zeven gemeenten en door hun aan ons. Het Christelijke geloof en het functioneren van de gemeente gaan niet zomaar. Het is een kwestie van standhouden in de strijd, volharden en overwinnen. Het is niet zomaar vanzelfsprekend dat we zonder kleerscheuren de eindstreep behalen. We zien ook velen de eindstreep helemaal niet halen. En daarom spreekt Jezus over ‘wie overwint’. Laten we er alles aan doen om te overwinnen door ons geloof en vertrouwen in Hem en Zijn werken door ons heen.

Wat zijn nou die mooie beloften die Jezus doet aan zij die overwinnen? Ik zie beloften die slaan op eeuwig leven. Eten van de Boom des levens (Openbaring 2:7), geen schade toegebracht worden door de tweede dood (Openbaring 2:11) en zijn naam zal niet uitgewist worden uit het boek des levens (Openbaring 3:5). Overwinnen we de tegenstand en blijven we onze werken doen tot eer van Jezus dan ligt onze beloning in het leven na dit leven in Zijn nabijheid. Hij is onze beloning.

Er staat ook dat Jezus belooft dat zij die overwinnen van het verborgen manna te eten krijgen (Openbaring 2:17). Manna was het hemelse voedsel dat de Israelieten in de woestijn kregen zodat ze voorzien werden in eten door God zelf. Jezus is het manna, het brood des levens dat uit de hemel kwam en ons leven gaf door voor ons te sterven en doordag Hij de dood voor ons overwon. We zullen in eeuwigheid verzadigd worden door Jezus zelf. Hij is ons dagelijks brood dat we meer nodig hebben dan ons fysiek voedsel. Ook zullen de overwinnaars de morgenster krijgen. Deze blinkende morgenster is Jezus zelf. De ster die aan de horizon de eerste tekenen geeft van de nieuwe dag. Er komt een nieuwe dag waarin Jezus ten volste zal regeren in zijn Koninkrijk en er geen zonde, dood en hel meer zijn. Wat een prachtig vooruitgezicht als we op Hem blijven navigeren.

Ik lees in de beloften van Jezus ook over herstel. Vaak zijn we bang voor het oordeel en de rechterstoel van God. Dat er toch nog dingen zijn waarover oordeel uitgesproken wordt. Maar Jezus beloofd degenen die overwinnen dat ze een witte steen krijgen met een nieuwe naam (Openbaring 2:17) en ook worden de overwinnaars bekleed met witte kleren (Openbaring 3:5). Bij dit laatste moet ik denken aan hogepriester Jozua die in eer herstelt werd door God en met feestkleding bekleed werd (Zacharia 3). Dit is het prachtige resultaat van het bloed van Jezus dat ons van alle onreinheid heeft gereinigd. Alle ongerechtigheid zal weggedaan zijn en we zullen in wit gekleed worden als een bruid die schoon en puur voor haar bruidegom zal verschijnen. De witte steen schijnt in de oudheid gebruikt te zijn in de rechtspraak. Een zwarte steen kreeg degene die schuldig werd bevonden maar degene die onschuldig was en vrijgesproken werd, ontving een witte steen. Zelf je oude naam die zich verbind aan alles wat we gedaan hebben, zal vervangen worden voor een nieuwe naam waar een nieuwe identiteit bijhoort. De indentiteit die we hebben gekregen in Jezus die ons vrijgekocht heeft van de zonde. Zal de Heer je een nieuwe naam geven die bij het karakter past van je nieuwe identiteit? Ik denk van wel. Ik geloof ook dat God dan zegt ‘Mijn geliefde kind, Ik hou zo ontzettend van je en vind je heel bijzonder’. Jezus zal je naam voor God en engelen belijden. Dat zal dan wel die nieuwe naam zijn, denk ik (Openbaring 3:5).

Er worden door Jezus ook beloften uitgesproken over heerschappij. Zo zullen de overwinnaars over de heidenvolken heersen met een ijzeren staf (Openbaring 2:26) en zitten met Jezus op Zijn troon (Openbaring 3:21). De gelovigen die overwinnen zullen autoriteit in Jezus krijgen om te heersen en recht te spreken. Dat is nogal wat. Dit kan alleen als we het kwade hebben weerstaan en trouw zijn gebleven in ons geloof in Jezus en aan Zijn werken.

Ik sluit af met de belofte die Jezus uitspreekt in de brief aan Filadelfia (Openbaring 3:12). Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, …. , en Mijn nieuwe Naam. Wat zal dit alles te betekenen hebben? Ik kan me voorstellen met die zuil in de tempel dat God ons een plek zal geven in Zijn geestelijk huis, zijn Heiligdom. Wij bouwen als het ware samen met alle gelovigen een geestelijk huis van aanbidding voor Hem. Ons geloof en onze geloofswerken bouwen mee aan het Heiligdom waar God alle eer tot in alle eeuwigheid krijgt. Een vaste plek in Zijn aanwezigheid waar Zijn manifeste glorie (Shekinah) aanwezig is. We zullen dan volledig Gods eigendom en geliefden zijn. Zijn naam, de naam van het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe naam van Jezus zullen op ons getatoeeerd staan. Wat zullen we die namen vol trots, liefde en aanbidding dragen. Jezus heeft ons vrijgekocht met zijn bloed en in Hem zijn we meer dan overwinnaars. Hoe zal de nieuwe naam van Jezus klinken? En wat zal die naam betekenen?

Romeinen 8:27-29: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Wie overwint die …… !

Dank U Jezus dat we in U een schat aan beloften hebben omdat U ons hebt vrijgekocht uit slavernij dankzij de liefde van Vader God. Heer laat U mijn eerste liefde zijn. Heer help me de werken te doen die U eren en dienen. Help me staande te blijven en meer dan overwinnaar te zijn door Uw werken in mij en door mij heen. Aan U is alle glorie voor eeuwig en eeuwig. Amen.

Zeven gemeenten; 2: de werken

Tegen ieder van de zeven gemeenten spreekt Jezus zich uit over de werken van de gemeenten. Hij start steeds met de opmerking ‘Ik ken uw werken‘. Dat wat de gemeente doet is dus belangrijk voor Jezus. Hij kijkt ernaar en heeft er Zijn oordeel over. Doen we goed of slecht als gemeente? De meerderheid van de zeven gemeenten wordt geprezen om de goede werken die ze doen. Inspanning, volharding, liefde, dienstbetoon en geloof zijn voorbeelden van werken die Jezus prijst. Dit zijn ook prachtige uitingen en werken die vandaag de dag ook zichtbaar horen te zijn in de kerk en de gelovigen. New Life West heeft als slogan; Gods liefde tastbaar maken. Dat kan niet als we naar binnen gekeerd zijn en Gods liefde voor onszelf houden. Zijn liefde stroomt door ons heen en wordt zichtbaar voor de mensen om ons heen als we werken doen die God en mensen dienen.

Vroeger deed de kerk heel veel diaconale werken omdat de overheid niet insprong op bijvoorbeeld armoede en arbeidsongeschiktheid. Daarmee kon de kerk heel goed de liefde van God tastbaar maken. Maar doordat de overheid dit soort dingen heeft overgenomen is de kerk lange tijd naar binnen toe gekeerd geweest. Ik spreek nu natuurlijk erg generaliserend.

De eerste gemeente in het boek Handelingen bezat alles gezamenlijk, deelde uit aan de weduwe en wezen en aten gezamenlijke maaltijden. Zelfs persoonlijk bezit werd verkocht en naar de apostelen gebracht. Dat heeft me altijd aangesproken omdat je hierdoor werken van liefde kan doen en Gods liefde tastbaar kan maken aan mensen in de buurt die Hem niet kennen. Hoe kan je iemand met een knorrende maag het goede nieuws van redding brengen als je de maag laat knorren? Dit had het Leger des heils ook heel goed begrepen.

Wie goed doet, goed ontmoet? Nou nee, Jezus houdt wel van goede werken maar spreekt de gemeenten in Openbaring en dus ook ons erop aan dat de goede werken wel voorwaardelijk zijn. Zonder bepaalde ingrediënten zijn de meest prijzenswaardige werken onvoldoende en dus doods. Dat is heel radicaal. Het is niet zo dat als je goed leeft en je best doet dat je automatisch gered bent voor de eeuwigheid. Laten we eens kijken naar de ingrediënten die Jezus noemt in Openbaring.

Goede werken zonder liefde voor Jezus zijn doods! In Openbaring 2:4 Zegt Jezus: Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. We moeten ervoor waken dat onze werken niet de plaats innemen voor onze liefde voor Jezus. Die eerste liefde die we hadden toen we ontdekten dat Hij ons vergeeft door Zijn offer en doordat Hij Zijn leven voor ons heeft gegeven. Zo kunnen we vrede met God hebben. Liefde voor mensen en werken mag nooit op de plaats komen te staan voor onze liefde voor God.

Vrees voor mensen spant een strik (Spreuken 29:25)! Angst kan ons afhouden van God. Ondanks verdrukking en armoede roept Jezus de gemeenten van Smyrna op om niet bevreesd te zijn (Openbaring 2:10). Veel mensen haken af als er lijden in het spel komt. Dat kan lijden zijn op het gebied van ziekte, verdrukking of armoede. Jezus roept ons op om toch vol te houden en ons vertrouwen op Hem te stellen. We dienen hem dan met werken van volharding in verdrukking en armoede. Hier in het westen is dat moeilijk voor te stellen. We kunnen veel leren van de verdrukte gemeente in bijvoorbeeld Iran of China.

Onze werken kunnen heel mooi zijn en ook veel bewondering ontvangen van de mensen om ons heen. En toch kunnen we volledig het spoor bijster zijn als we persoonlijk en zelf in gemeenteverband niet zuiver leven. Als we de Bijbelse morele standaard laten vieren, gebeurd er hetzelfde als in de gemeente van Pergamum (Openbaring 2:14 en 15). Daar was de leer van Bileam en de leer van de Nikolaieten binnen gedrongen. Bileam liet het volk van Israël verleiden door de vrouwen van een ander volk. Mannen gingen vreemd met deze vrouwen en lieten de seksuele moraliteit er losjes bij hangen om zich te verlustigen aan eigen pleziertjes. Ook de leer van de Nikolaieten nam het zo nauw niet met immoreel gedrag. Met overspel kan de gemeente afgehouden worden van het dienen van God. Zie hoeveel gemeentewerkers er vallen door overspel. Dit is echt iets dat God verafschuwt. Vandaag de dag is dit een lastige omdat het moraal van de westerse samenleving aan het vervagen is en zelfs van de gelovigen eisen om alles te accepteren.

De gemeente in Thyatira toonde een prachtig aantal waardevolle werken. Werken die ik graag in New Life West zie omdat je er zoveel mensen mee kan dienen. Maar sociaal kunnen we het helemaal op orde hebben maar als we afdwalen van Gods Waarheid en andere wegen omhelzen, plegen we hoererij en afgoderij. Izebel de profetes van Baäl en Astartes en nam haar afgoderij mee naar het hof en het land van Israël. Ze liet de profeten van God vervolgen en er kwam geestelijke droogte in het land omdat het volk afdwaalde van God. Ondanks dat Izebel niet meer van de tijd van de gemeente in Thyatira was, verwijt Jezus dat er mensen in de gemeente zaten die Izebel haar gang lieten gaan (Openbaring 2:20). We horen te waken voor afgoderij in onze gemeente. Of het nu gaat om de liefde voor geld, vermaak of het inlaten met het occulte, afgoderij houd van God af en kan vernietigend zijn voor de gemeente. Izebel was een manipulerende vrouw die de koning overrulde en naar haar hand zette. De geest van Izebel kan in de gemeente door manipulatie veel kapot maken.

Een gemeente waarvan Jezus aangeeft dat de werken niet vol zijn, is die van Sardis (Openbaring 3:2). Hij geeft aan dat deze gemeente slaapt in een houding van een verkeerd bewustzijn. Zelf dachten ze dat ze ten volste leefden. Zelfs in de gemeente kunnen we in slaap gevallen zijn. We denken het eeuwige leven ontvangen te hebben maar zijn het kwijt doordat we in slaap zijn gevallen. In Romeinen 11:8 staat: God gaf hun een geest van slaap, ogen die niet zien en oren die niet horen. En dat is nu nog steeds zo. Dit slaat op Israël die verlangend naar de messias uitzag maar blind en doof was toen Jezus Zijn boodschap kwam verkondigen. Ze dachten gerechtvaardigd te kunnen worden door hun werken maar sliepen voor de komst van de Messias. Dit kan ons als gemeente ook gebeuren. Een gemeente hoort waakzaam te zijn en Jezus elk moment te verwachten. Te horen wat Zijn wil is en te zien waar Hij deuren opent.

Jezus zoekt gelovigen die gehoorzaam zijn en blijven volharden in het geloof en vertrouwen! Hij opent deuren voor ons en geeft kansen om Gods liefde tastbaar te maken en de boodschap van het Koninkrijk te vertellen. Dit prijst Jezus ook in de werken van de gemeente in Filadelfia (Openbaring 3:8). Een gemeente met weinig kracht. Dit wordt door verschillende vertallingen uitgelegd als een gemeente die klein was en dus in de ogen van de mensen niet zoveel zou kunnen uitrichten. Maar deze gemeente bleef leven vanuit het Woord en verloochende de naam van Jezus niet (Openbaring 3:8 en 9). Zo vasthouden aan het Woord van God en aan Jezus in ons geloof en de werken die we doen, is mijn verlangen voor New Life West. Dit maakt een kleine gemeente met weinig kracht in mensenogen tot een sterk en krachtig Gideonsleger vol van Gods Geest.

Onze werken zijn pas effectief als wij als gelovigen een vurig geloof hebben en leiden. Jezus houdt niet van lauwheid. Dat spuugt hij uit. We kunnen niet deels meedoen in het Koninkrijk van God en deels meedoen aan de wereld. Wat in ons leven en in onze gemeente vermengt vurig geloof met koud? Koude werken dienen we te ontmaskeren en wegdoen uit onze gemeente en ons leven. Terugvallen in zonde patronen of niet alles willen toewijden aan God kan niet. Jezus vraagt een radicaal geloof van jou en mij. Hij vraagt alles op te geven om Hem achterna te gaan. (Openbaring 14-16)

Ik sluit af met woorden uit Jakobus;

1:3: want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt

1:22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders.

2:22 Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden?

Amen.

Zeven gemeenten; 1: de Waarheid

Na de vorige serie rond het vasten, wil ik graag een serie over de zeven gemeenten in Openbaring gaan schrijven. We kunnen veel leren van de brieven die Johannes naar de gemeenten moest schrijven in opdracht van Jezus zelf. Ze bevatten kwaliteiten die Jezus prijst maar zeer zeker ook punten waar de kerken aan moesten werken. Iedere brief eindigt met een belofte voor degene die overwint. Zowel in kerkverband als individueel zijn deze brieven een spiegel en een aansporing. Ga je mee op ontdekkingstocht?

Johannes heeft op Patmos waar hij gevangen zat een visioen of ontmoeting met de Hemelse Zoon des mensen, Jezus. Jezus is hier beschreven zoals ook Daniël een ontmoeting met Hem had toen hij openbaring kreeg over dingen die in de toekomst zouden gebeuren. Zeer gewichtige dingen. En dat gebeurd hier op Patmos bij Johannes ook.

Johannes ontmoet Jezus in Zijn Verheerlijkte uiterlijk vol glorie, macht en kracht. Zo draagt Hij een gouden gordel, heeft Hij een stralend wit uiterlijk en haar als witte wol, ogen als een vuurvlam, voeten van gloeiend blinkend koper, een stem die klinkt als vele watervallen en uit Zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard. Wat een glorie, macht en kracht. Dit is zo’n hele andere vertoning van Jezus als de indruk die we over Hem hebben als de Mensenzoon die op aarde wonderen verrichtte en over Gods Koninkrijk sprak. Die liefdevol zich bekommerde over de zieken, de arme en verdrukten. Maar vel gekeerd was tegen de religie van de wetsgeleerden. De Jezus die Johannes ontmoet is de Jezus die nu in de hemel is en die daar regeert en ooit zal regeren over de hele aarde en hemel. Dit is de Hemelse Koning die regeert over Zijn gemeente, de gelovigen die hun leven hebben afgelegd omdat ze geloven in Zijn dood en opstanding. Is Jezus voor jou deze Hemelse Koning die over elk facet van je leven regeert?

Johannes beschrijft de Hemelse Jezus die zich bevind tussen de zeven kandelaars en in zijn rechterhand zeven sterren heeft. De kandelaars stellen zeven gemeenten voor die bestonden in de tijd van Johannes. Ik denk dat deze gemeenten model staan voor de kerken in het algemeen zodat wij ons in deze gemeenten kunnen spiegelen in hun goede eigenschappen maar ook de mindere eigenschappen die verandering nodig hebben. De zeven sterren stellen de zeven engelen van de zeven gemeenten voor. Ik leer terug in verschillende uitleggen dat deze engelen niet de hemelse engelen voorstellen maar de leiders van de zeven gemeenten. Johannes kreeg de opdracht om deze zeven leiders ieder een brief te sturen over de status van hun gemeente. Woorden van bemoediging maar ook van aansproring en vermaning van Jezus zelf. Het Hoofd van de gemeente, de kerk.

Voordat we de komende dagen naar de do’s en don’ts voor de gemeenten gaan kijken, eerst nog even iets over de gouden gordel en het zwaard dat uit de mond van Jezus kwam toen Hij Johannes de openbaring gaf. Meerdere keren spreekt de Bijbel over de gordel van waarheid. Zo staat er in Efeze 6:14; Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,… . Wij worden opgeroepen om in de waarheid te zijn en leugens te ontmaskeren en om daar mee af te rekenen. Een leven gebouwd op leugens houd uiteindelijk niet stand. Een gordel houd je kleding bijeen zodat ze niet afzakken en openvallen. Door ons te bekleden met de waarheid zullen we afrekenen met schaamte. Jezus draagt een gouden gordel om Zijn middel. Een koninklijke gordel, lijkt me. Maar ook een gordel van pure waarheid omdat Hij de Waarheid is. Hij zegt; ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. Tegen twee van de zeven gemeenten zegt Jezus; Dit zegt de Heer die heilig is, en die de Waarheid is. (Openbaring 3:7) Dit zegt de Amen (=’ja, zo is het’), de Getuige die de waarheid spreekt en die te vertrouwen is. (Openbaring 3:14).

Als Jezus de pure Waarheid zelf is en Hij spreekt tot ons in deze brief en door Zijn Geest tot ons hart dan is het zaak goed te luisteren en te doen wat Hij zegt. Hij vraagt ons in het licht te wandelen en af te rekenen met de leugens in ons leven. Lees 1Johannes1:1-9 maar eens door. Zoals we kunnen zien de komende tijd licht Jezus de waarheid op over de zeven gemeenten en moedigt ze aan om te volharden in de goede dingen maar ook om af te rekenen met de slechte dingen. Dit doet Hij ook op individueel gebied. De zeven kandelaars horen in vuur en vlam te staan in het Heiligdom. Net zoals de zevenarmige kandelaar in de tempel. Een plek binnen in de tempel waar het heilig was en dag en nacht verlicht diende te worden door de zeven olielampen in de kandelaar. Er hoorde voldoende olie te zijn in de lampen en de lontjes van de zeven lampen moesten goed bijgehouden worden zodat ze goed licht verspreiden. Zo heeft ons leven de olie en het licht van de Heilige Geest nodig om diep in ons binnenste het Heiligdom in vuur en vlam te houden voor onze God. Laten we voorkomen dat door onzuiverheden en leugens het licht gaat doven en we opnieuw in duisternis gaan wandelen.

Jezus zegt tegen de gemeente van Pergamum; Dit zegt Hij die het vlijmscherp zwaard heeft: Ik weet wat jullie allemaal doen. (Openbaring 2:12 en13) Jezus woorden kunnen lief, vol genade en troostend zijn, maar ook vlijmscherp. Aan Hem is het uiteindelijk ook het oordeel uit te spreken omdat Hij de Waarheid is en zonder zonde is. Hij heeft recht van spreken als Heer over ons leven. Laten we Zijn woorden ter ore nemen en Zijn raad opvolgen.

Heer U bent de Weg, de Waarheid en het Leven. U bent de Heer van mijn leven. Spreek over mij uw woorden van aanmoediging, bemoediging en van opbouw. Leer mij om af te rekenen met de leugens in mijn hart en denken. Heer ik verlang naar de olie en het vuur van de Heilige Geest in mijn heiligdom zodat het in vuur en vlam staat voor U.

Proef dat de Heer goed is

Vandaag is de dag dat onze 21 dagen van bidden en vasten afgerond wordt. Tijdens de dienst hebben we getuigenissen gedeeld hoe onze gemeenteleden meegedaan hebben en wat ze ervaren hebben tijdens het bidden en vasten. Wat mij opviel, is dat er meer mensen hebben meegedaan dan ikzelf verwacht had. En op verschillende wijzen. Dat is mooi dat een ieder zelf met de Heer afstemd hoe je het bidden en vasten invult. Ik zie ernaar hoe onze gemeente groeit in geestelijk opzicht mede dankzij deze periode. Ik zie uit naar zoveel verschillende doorbraken van Gods liefde, genade en wonderen in ons midden.

In mijn gezin trakteren we onszelf altijd bij het breken van het vasten op iets lekkers. Soms wilden we dat overdreven doen met een enorme lekkere zware maaltijd en allerlei zoetigheid. Maar dan merk je dat je daar fysiek niet eens de ruimte voor hebt omdat je maag gekrompen is. Toch wil ik het breken van het vasten met mijn gezin vieren omdat het goed is de goedheid van God te vieren. Mijn gezin mag letterlijk proeven dat het goed is om God te dienen.

Week 3 bidden & vasten. Afsluiten van het vasten: Proef dat de Heer goed is

Psalm 34:9: Proef en zie dat de Heere goed is;

Toen David de Ark van het verbond naar Jeruzalem bracht deed hij dat op een heel speciale wijze. Er werden allerlei offers gebracht om de zoveel stappen die de Levieten maakten. David dansde voor de Ark uit in een linnen onderjurk. Ik zie zo voor me een hele aanbiddingsdienst met offers, muziek en dans om God te verwelkomen in de stad tot aan het Heilige der Heilige.

Het Heilige der Heilige was de plek waar alleen de Hogepriester onder voorwaarden mocht komen omdat de Shekinah (manifeste glorie) van God aanwezig was. De plek waar in de woestijn de kolom neerdaalde met Gods aanwezigheid. In 2 Samuël 6 kan je meer lezen over het binnenhalen van Gods glorie in Jeruzalem toen de Ark naar het Heilige der Heilige werd gebracht.

Gods glorie en Zijn aanwezigheid was niet bereikbaar voor ieder mens in de tijd van het oude testament. Er hing een voorhangsel voor het Heilige der Heilige om de zondige mens te beschermen zodat hij niet vanwege de heiligheid van God dood neer zou vallen. Maar God is via Jezus bereikbaar geworden. Door Zijn offer is het voorhangsel gescheurd van boven naar beneden. We mogen met vrijmoedigheid de troon van God naderen in onze gebeden en aanbidding. (Hebreeën 4:16)

David deed nog meer tijdens het binnenhalen van de Ark. Hij deelde het volk broodkoeken, dadels en rozijnenkoeken uit. Zoete lekkernijen om je vingers bij af te likken. Brood om de honger mee te stillen. Dit werd ook wel eens gedaan als de koning terugkwam van een overwinning. Hij liet het volk de zoete smaak van overwinning proeven. David liet het volk proeven dat God aanwezig was en dat Hij goed is. En dat Gods aanwezigheid ons dagelijks brood is en ons werkelijk vult.

Ik hoop nog veel meer te proeven van Gods goedheid en ga dus iedere dag door met het kauwen op Zijn woord en nodig Zijn aanwezigheid in mijn leven uit. Ik wil God binnen laten komen in mijn leven en mijn gemeente zoals David de Ark binnenhaalde.

Heer U bent goed. Ik wil meer van Uw goedheid proeven en Uw aanwezigheid ervaren. Dank U voor deze periode van bidden en vasten en ik zie uit naar doorbraak van Uw liefde in mijn leven, mijn gemeente, buurt, stad en land. Kom Heer Jezus vul ons met Uw Geest.

Ga met lege handen

De 21 dagen bidden en vasten die wij met onze gemeente (New Life West) doen, eindigt in deze week met gebed voor: de buurt, de stad en het land.

Week 3: De buurt, de stad en het land. Ga met lege handen

In handelingen 3 lezen we over Petrus en Johannes die naar de tempel gingen en daar een kreupele man ontmoetten. De man zat daar bij de tempelpoort om te bedelen in de hoop dat de vrome Joden hun liefdesgaven deden. Met geld was deze man weer even geholpen in zijn onderhoud. Een korte termijnoplossing. Maar wat had deze man werkelijk nodig? Een oplossing voor altijd. Petrus en Johannes wisten dat wel. In handelingen 3:6 staat wat Petrus tegen hem zei: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! Na deze woorden genas de man.

In Lukas 9 en 10 kunnen we lezen over Jezus die eerst de 12 discipelen uitzend en vervolgens 70 anderen uitzend naar de steden en dorpen van Israël. Beide keren stuurt Jezus zijn volgelingen op pad met lege handen.

Lukas 9:3: Neem niets mee voor onderweg: geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld. Ook mag niemand van u twee stel onderkleren bij zich hebben.

Lukas 10:4: Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg.

Best moeilijk om zo op reis te gaan en daar de mensen in de dorpen en steden met lege handen iets aan te bieden. Ik kan me voorstellen dat je op reis dingen meeneemt die je zekerheid geven. Te eten voor onderweg zodat je van niemand afhankelijk bent voor je voeding. En met geld kunnen we onszelf en de ander in nog veel meer voorzien. Je zou een bedelaar zoals Petrus en Johannes die tegen kwamen geld kunnen geven of een maaltijd in de hoop dat je daarna iets van het evangelie van Jezus aan hem kwijt kan. Zo doe ik dat wel eens bij daklozen voor de supermarkt. De volgelingen van Jezus moesten op weg gaan met lege handen, niet vertrouwend op de middelen die je normaal tot je beschikking hebt. Dat geeft aan dat je sterk afhankelijk bent van Gods voorziening en hulp.

In het vers uit Lukas 10 wordt ook nog eens gezegd dat ze niemand onderweg mogen groeten. Dit geeft mij de indruk dat Jezus wilde aangeven dat ze zich niet moesten laten afleiden, dat er een doel te bereiken was en dat er haast bij was. In hoofdstuk 10 zegt Jezus dat de oogst groot is maar dat er weinig arbeiders zijn om die oogst binnen te halen. Dat is nog steeds zo. We hebben als gelovigen en als kerk een belangrijke taak om uit te trekken naar de wereld in nood. We mogen ons door niets laten verhinderen. De volgelingen moesten een zware reiszak achter laten. Geen hinderlijke bagage om zo je doel goed en snel te bereiken. Hoeveel zijn wij nog aan het graven in onze reiszak van het leven? Zijn we nog bezig met de bagage die we in het leven hebben opgedaan? Ben je bereid je bagage achter te laten bij Jezus en uitgezonden te worden om een grote oogst binnen te halen?

Geestelijk gezien stuurt Jezus ons niet op pad met lege handen. We hebben het geloof ontvangen dat Hij de Zoon van God is en dat Hij bij ons is. We hebben de boodschap van het Koninkrijk ontvangen om door te geven aan de mensen die Hem niet kennen. We hebben de Naam van Jezus ontvangen en mogen in Zijn naam de zieken de handen opleggen en demonen gebieden weg te gaan. Ook zend Jezus ons op pad in de kracht van de Heilige Geest.

In Handelingen 1:8 zegt Jezus dat de discipelen getuigen zullen zijn in Jeruzalem, heel Judea, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dit door de belofte van de Heilige Geest.

Deze week van bidden en vasten wil ik bidden voor de buurt, de stad en het land dat:

  1. er een doorbraak komt omtrent de pandemie
  2. dat de boodschap van het Koninkrijk gesproken zal worden door de gelovigen aan ongelovigen
  3. dat de Heilige Geest krachtig in ons aanwezig zal zijn zodat er wonderen en tekenen zullen gebeuren
  4. dat wij de Naam van Jezus zullen demonstreren en presenteren in ons dagelijkse leven aan de mensen om ons heen
  5. dat de gelovigen hun opdracht serieus gaan nemen in het gaan naar de steden en dorpen zonder oponthoud of reserveringen voor koning Jezus
  6. dat de gelovigen opnieuw leren om afhankelijk te worden van God

Beweeg de plaats waar wij samenkomen

Mattheüs 9:14-15: Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: Waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten Uw discipelen niet? Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten.

Vasten was niet voor het moment dat Jezus en de discipelen nog bij elkaar waren. Maar Jezus voorspelde dat er tijden zouden gaan komen als Hij, de Bruidegom, weggenomen was dat ze wel zouden gaan vasten. Op een feest ga je niet bezuinigen op eten. Je mag van al het lekkere dat je voorgeschotelt wordt genieten. Maar wat als de Bruidegom weg is en er geen feest meer is? Wat als het wachten op de Bruidegom lang duurt en de omstandigheden om je heen steeds moeilijker worden? Dan ga je uitzien naar Zijn aanwezigheid en Zijn komst temidden van je moeilijkheden. Een houding van verlangend uitzien naar Zijn komst in allerlei situaties van ons gemeenteleven. Dat is een reden om te gaan vasten. Hongeren naar Zijn komst, Zijn voeding en doorbraak in de gemeente.

Week 2: New Life West (de gemeente). Beweeg de plaats waar wij samenkomen

Petrus en Johannes hadden in de tempel een zieke man genezen in de naam van Jezus. Dat leverde een hoop reuring op. Enerzijds prezen mensen God voor dit wonder. Anderzijds kwamen de religieuze leiders en de tempelwacht er een stokje voor steken. Was dit wel volgens de regels gebeurd? En dan ook nog de naam van Jezus noemen en de opstanding uit de doden prediken. Een schande. Om dit wonder werden Petrus en Johannes eerst gevangen gezet en vervolgens streng verboden om het evangelie van Jezus te verkondigen. Wat er ook gebeurde je kan lezen dat Petrus en Johannes vast bleven houden aan de naam van Jezus en die niet verloochenden. Je kan deze gebeurtenis teruglezen in Handelingen 4.

Deze gebeurtenis geeft aan dat het in de tijd van de eerste gemeente moeilijk was om de naam van Jezus te verkondigen. Wat zullen de discipelen terugverlangd hebben naar de aanwezigheid van Jezus. Hij zou ze onderwezen hebben, ze gesteund hebben en ze kracht gegeven hebben. Was de Bruidegom nog maar in het midden. Zou het nu de tijd zijn geweest waar Jezus op wees dat ze zouden gaan vasten?

Of ze dat deden staat niet in het Bijbelgedeelte. Wat ze wel deden was de nabijheid van hun broeders en zusters zoeken en samen in gebed het aangezicht van God zoeken. Geen angst toelaten. Niet zelf allerlei plannen maken. Geen escape route uitstippelen. Nee, als gemeente deze situatie bij de Heer brengen en Hem de nood voorleggen.

Handelingen 4:24: En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God …

Handelingen 4:29-30: Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus.

Zie je dit gebed? Je bedreigt voelen en dat voorleggen bij God en dan vragen om de kans te krijgen om in alle vrijmoedigheid het Woord te spreken. Door gewoon door te gaan met waarvoor ze veroordeeld waren en wat hun verboden was. Er werd niet gevraagd dat de bedreigingen zouden stoppen. Er werd niet gevraagd of de harten van de religieuze leiders veranderd mochten worden. Nee, eensgezind vroeg de gemeente om nieuwe kansen om het Woord te mogen delen in de stad.

Ook lees ik in de Bijbelgedeelte dat de gemeente vraagt naar genezingen en wonderen en tekenen. Deze uitingen van Gods kracht door Zijn Geest zouden reden moeten zijn om het Woord te kunnen brengen. Als er wonderen gaan gebeuren, zullen de mensen versteld staan en zich afvragen waardoor ze dat kunnen doen. Daar verlang ik ook naar. Wonderen in de buurt van onze gemeente zodat mensen hongerig worden naar het Woord, hongerig worden naar Jezus. Afgelopen zondag hebben we met onze gemeente dit gebed samen opgezegd met een verlangen dat de Heer ons in vuur en vlam voor Hem zet.

Na dit gebed opende God de hemel. Hij bewoog de plaats waar ze waren en bekrachtigde de gemeente.

Handelingen 4:31: En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.

Heer ik verlang ernaar dat U de plaats waar wij als gemeente bijeenkomen beweegt. Dat u iedereen in de gemeente vervuld met de Heilige Geest. Ik bid dat wij door de Heilige Geest aangezet zullen worden om met vrijmoedigheid het Woord van God te spreken. Heer Uw Woorden bereiken altijd hun doel. Spreek door ons heen. Amen.

Open deuren

Week 2 van bidden en vasten met New Life West. Afgelopen week stond onze eigen toewijding centraal. Deze week staat de gemeente centraal in onze gebeden en in ons geval is dat New Life West in de wijk Slotermeer in Amsterdam. Ons moto is ‘Gods liefde tastbaar maken’. We kunnen praten wat we willen maar als we niet doen wat we preken, zal onze boodschap niet aankomen. Onze kerk staat in een zogenoemde achterstandswijk waar veel armoede, eenzaamheid en psychische problematiek aanwezig zijn. We willen iets doen voor de mensen van onze kerk en ook de mensen in de buurt. In de kerk hadden we vaak een tafel met Hemels C&A wat inhielt dat daar kleding en schoenen weggeven werden aan de mensen die dat konden gebruiken. We hebben op markten gestaan met pannenkoeken, soep en kinderwerk. En al jaren delen we kerstpakketten uit. Zo proberen we Gods liefde tastbaar te maken en het Woord naar de mensen te brengen.

Week 2: New Life West (de gemeente). Open deuren.

Op dit moment is er een pandemie door Covid-19. Wereldwijd gaan mensen door moeilijkheden heen. Er zijn veel verliezen, ziekten en economische achteruitgang te betreuren. Daarnaast zien we mensen in opstand komen tegen elkaar en tegen de overheidsregels. Om maar niet te spreken over de twee kampen die onstaan rond het vaccin. Als gemeente zijn we al maanden lang niet in volle sterkte bijeen geweest omdat dat nu even niet kan. Wat raar dat voor ons besloten wordt dat de gemeente niet bijeen kan komen en dat ze niet mag zingen tot ere van de Heer. Een echte geloofsvervolging vind ik dit zelf niet omdat het gaat om verstandige maatregelen om het virus in te dammen. Maar hoe sterk staan we persoonlijk in onze schoenen als we elkaar als lichaam van Christus niet hebben? Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar nodig hebben en dat God niet voor niets Zijn werk door ons als eenheid wilt doen om Zijn liefde tastbaar te maken. Doorover meer deze week.

Ik las Openbaring 3:14-22 over de brief aan de gemeente van Filadelfia en zag wat paralellen met onze huidige situatie. We beginnen in vers 8; Ik weet wat jullie allemaal doen. Ik heb als het ware een deur voor jullie open gedaan, zodat jullie veel konden doen. Niemand zal die deur kunnen sluiten. Want ook al zijn jullie met maar weinig mensen, toch hebben jullie gedaan wat Ik heb gezegd.(Basisbijbel vertaling).

New Life West is een kleine gemeente en we zijn de afgelopen jaren op zoek gegaan naar deuren die God opende. Mijn gebed was letterlijk; ‘Heer laat deuren van huizen opengaan en de mensen naar ons toekomen.’ Dit heb ik letterlijk in Ierland zien gebeuren tijdens een misiontrip. Tot tweemaal toe ging er een deur open in de wijk waar wij verbleven. Een vrouw had een stem gehoord dat ze bij ons moest zijn. Ze had in haar nood om God geroepen omdat ze alcoholverslaaft was. Een andere vrouw werd door haar dochter naar ons gebracht. Haar man mishandelde haar omdat ook hij alcoholist was. Ook deze vrouw mochten we het evangelie brengen en haar naar een veilige plek brengen. Zo afhankelijk wil ik van God zijn dat Hij deuren opent en sluit.

Een hele mooie deur die bij ons is opengegaan is de deur naar een pandje waar wij in een winkelstraatje lunches, maaltijden maken en gezonde voedselbank kunnen doen. Door deze activiteiten hopen en bidden we dat deuren van harten open zullen gaan voor koning Jezus. Mijn gebed is dat New Life West een kerk is die doet van God zegt. Daarom bid ik deze week dat we Gods stem zullen verstaan zodat we daar zullen zijn waar Hij een deur opendoet.

In vers 10 staat; Jullie zijn gehoorzaam op Mij blijven vertrouwen. Daarom zal ik jullie redden van de moeilijke tijd die de hele wereld zal meemaken. Die moeilijke tijd zal komen om het geloof van de mensen op de proef te stellen.

vaak zijn we geneigd om onze eigen zin te doen en op eigen kracht te vertrouwen. Dat zal geen eeuwigheidswaarde hebben. Als we doen wat God zegt en we vetrouwen op Hem dan zal het werk dat je voor Hem verzet eeuwigheidswaarde hebben. Ik leer steeds meer op God te vertrouwen. Ik vind het zo tof dat God de deur opende naar het gebouwtje dat ik hierboven noemde en dat Hij ook telkens voorziet in giften waardoor veel kosten van de huur en de producten die we nodig hebben om mee te koken en die we weggeven, bekostigd worden. In dit geval zette God een deur open die we binnengelopen zijn in vertrouwen op Hem. En dat vertrouwen is niet beschaamd. God voorziet boven verwachting. Ik bid dat dit vertrouwen in Hem alleen nog maar zal groeien mede door het bidden en vasten.

God belooft ons te redden van de moeilijke tijd die zal komen. Een tijd die het geloof van de mensen op de proef stelt. Ik bid daarom ook dat we als gemeente door de huidige moeilijke tijd mogen komen en dat Hij ons geloof zal laten groeien. We moeten ervoor waken dat ons geloof een optater krijgt omdat het meer op onszelf aankomt. Als gemeente hebben we het gebed en de telefoon zodat we voor elkaar kunnen bidden en elkaar kunnen bemoedigen.

Jezus belooft in vers 11 dat hij gauw komt en dat we ons vast moeten houden aan ons geloof. Zorg dat niemand je beloning afneemt. En vervolgens zegt hij dat je een pilaar van de tempel van God zal worden, het geestelijke bouwwerk van God waar Zijn naam aanbeden en geprezen wordt. En waar Hij zelf zal zijn. Er zullen drie namen op je geschreven worden; de naam van God, de naam van de stad van God (Jeruzalem) en de naam van Jezus (vers 12). Wat dat precies helemaal inhoud is moeilijk te bevatten. Het komt me over dat God op ons kan bouwen als we Hem gehoorzamen en vertrouwen. We zullen het geestelijk bouwwerk van God in de toekomst mogen dragen als steunpilaren. We zullen de namen dragen uit liefde omdat God zichzelf met ons verbind. De meester laat Zijn handtekening op een meesterstuk achter.

Heer, ook al zijn we klein in aantal U kunt deuren openen. Help ons Uw stem te verstaan, Uw wil te doen en op U te vertrouwen. Bouw U Koninkrijk en gebruik New Life West als Uw pilaren. Amen.

Driemaal facedown

We bidden en vasten drie weken in New Life West en hebben iedere week een hoofdthema voor ons gebed en verlangen. Week 1: persoonlijke toewijding, week 2: New Life West en week 3: de buurt, de stad en het land.

Deze week bidden en vasten we voor persoonlijke toewijding omdat het bij ons eigen hart begint. Als onze relatie met de Heer groeit en we toegewijd zijn aan hem zonder religieus te zijn, zullen we ook anderen aansteken en zal dat ook effect hebben op onze kerk en onze omgeving.

Het was afgelopen dagen behoorlijk opstarten met bidden en vasten. Geen koffie en suikers meer dan alleen de natuurlijk suikers uit groente en fruit dat doet iets met je lichaam. En ik moet je zeggen, ik heb nog nooit zo’n erge hoofdpijn gehad en me lamlendig gevoeld. Maar dat heb ik er voor over om dichter bij God te komen. Meer van Hem en minder van mezelf.

Week 1: persoonlijke toewijding. Driemaal Facedown

We starten vandaag bij Daniël. In hoofdstuk 10 kan je lezen dat hij inzicht krijgt over de toekomst en daar zo van onder de indruk is dat hij 21 dagen gaat bidden en vasten. Hier is het Daniëlvasten van afgeleid. In vers 2 en 3 lezen we: In die dagen was ik, Daniël, drie volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond en mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat die drie volle weken voorbij waren.

Tijdens die drie weken leek er niet veel te gebeuren maar op de vierentwintigste dag had Daniël een ontmoeting met een hemelse man die alleen hij kon zien. (vers 4-6) Ik geloof dat deze man Jezus was in Zijn hemelse glorie. Toen deze Hemels man begon te spreken viel Daniël facedown in een diepe slaap. De Hemelse man hielp Daniël overeind en bemoeidigde hem en stelde hem gerust. Vanaf dag 1 van het bidden en vasten van Daniël was de Hemelse man al op weg gegaan maar kreeg de vorst van het koninkrijk Perzië tegenover zich. Er moest eerst een strijd gestreden worden in de hemelse gewesten. (vers 13) Dit bemoedigd mij dat ons bidden en vasten vanaf dag 1 al impact heeft. Maar weet ook dat er een strijd aangegaan word als wij bidden en vasten. Laat je daardoor niet verrassen.

Na zijn ontmoeting worden Daniëls lippen aangeraakt en krijgt hij een aanraking waardoor hij versterkt werd. Daniël kreeg een aanraking en bekrachtiging van God na zijn bidden en vasten en zijn ontmoeting met de Hemelse man. Dat is waar ik ook naar verlang, dat God mij persoonlijk aanraakt en bekrachtigt. Dat mijn lippen aangeraakt worden zodat ik de waarheid en Zijn Woorden zal spreken. en een bekrachtiging van de Heilige Geest zodat ik opgebouwd word en anderen voor God mag winnen.

Een tweede die facedown ging was Ezechiël. Je kunt erover lezen in Ezechiël 1:24 tot 2:10. Ook Ezechiël gaat onderuit en valt facedown als hij een ontmoeting heeft met een Hemelse persoon. De Geest van God kwam in Ezechiël en deed hem op zijn voeten staan en hij luisterde naar Hem die tot hem sprak. (vers 2:2). Ik wil ook dat Gods Geest mij op mijn voeten doet staan en dat ik mag luisteren naar de instructies van de Heer om Zijn medewerker te mogen zijn in mijn omgeving en daarbuiten.

De derde persoon die facedown ging na een ontmoeting met Jezus was Paulus. Hij vervolgde christenen vanuit zijn religieuze ijver voor God. Hij raakte verblind door religie en werd een tegenstander van God. Dat is een goede om over na te denken. Zijn onze motieven vanuit ijver en religieus van aard? Dan kunnen we God tegenwerken in plaats van voor Hem werken.

Paulus werd door zijn ontmoeting met Jezus fysiek blind. Ik denk dat dat symbolisch was en dat God hem wilde zeggen dat hij geestelijk blind was in al zijn religieuze ijver. Ook Paulus krijgt een aanraking van God toen Annanias hem de handen oplegde en zijn ogen open gingen. Op dat moment gingen ook de geestelijke ogen open, ontving hij de Heilige Geest en werd Paulus een instrument waardoor het evangelie van Jezus verkondigt werd in vele delen van de wereld.

Tijdens deze periode van vasten verlang ik naar een ontmoeting met en een aanraking van God. Ik bid dat ik op verschillende tereinen aangeraakt mag worden; mijn mond om de waarheid te spreken en het evangelie te verkondigen, mijn geestelijke ogen zodat ik Hem en Zijn werken zien zal en ik bid dat de Heilige Geest me een complete aanraking geeft zodat Hij door mij heen zal werken met de gaven van de Geest. En ook waar religieuze ijver een rol speelt, bid ik dat God dat zal aantonen en afbreken zodat ik in Zijn waarheid zal staan.

Gist uit je huis wegdoen

Al een aantal jaar starten we bij New Life West het nieuwe jaar met drie weken bidden en vasten. We doen dit om het jaar met God te starten en ons aan Hem toe te wijden. We willen graag van Hem ontvangen in het nieuwe jaar, we willen doorbraken zien in de buurt en onze kerk, we zijn hongerig naar Hem. Daarom doen we Daniëlvasten, 21 dagen lang. Daarbij ontzeggen we ons luxe zoals koffie, brood en vlees en eten we drie weken lang alleen fruit en groenten en drinken we water, thee of een groentenboullion.

In de foto hierboven zie je waarvoor we de komende drie weken in gebed gaan. Tijdens deze drie weken zal ik mijn blogs wijden aan dit Daniëlvasten. Ik hoop dat het je enthousiast maakt om drie weken te wijden aan God door sober te eten, je te laten voeden door Zijn woord en door samen met ons in gebed te gaan.

Week 1: Persoonlijke toewijding. Gist uit je huis wegdoen.

Het nieuwe jaar in het oude testament start met het feest van de ongegiste broden. Israël herdacht dan de uittocht uit Egypte. Het nieuwe jaar startten ze door al het gist uit huis weg te doen. Je kunt hierover lezen in Exodus 12:15-20. Ze moesten dan de ongegiste broden bakken die ze aten toen de uittocht uit Egypte ingezet werd. Wat mooi om een jaar in te laten gaan op het moment dat je vrij bent gekomen uit slavernij. Wanneer is jouw nieuwe jaar begonnen? Ben je uit de slavernij van jouw Egypte gekomen en leef je als een vrijgekochte?

In 1 Korintiërs 5:6b en 7 staat: Jullie weten toch dat door een klein beetje gist al het deeg gaat gisten? Doe daarom alles wat slecht is uit de gemeente weg. (Basisbijbel vertaling) Een beetje gist steekt het hele deeg aan. Gist staat hier als beeld voor alle dingen die slecht zijn. Doe dat weg uit de gemeente zegt Paulus. En in Exodus staat dat je het gist weg moet doen uit je huis. Start het nieuwe jaar door alles weg te doen dat slecht is. Reken af met trots, de verborgen zonden, verkeerde denkpatronen, en al datgene dat je van God houdt in plaats van dichtbij Hem brengt.

Jezus en Paulus spraken over Gist in de zin van religie en opgelegde regels door mensen. Jezus waarschuwde de discipelen voor het gist van de Farizeeërs. (Mattheüs 16:11-12, Lukas 12:1-3) De Farizeeërs worden door Jezus schijnheilig genoemd. Ze leken zich zo mooi aan de regels te houden en andere te leren over de wet. Maar dit was puur religie zonder God echt te kennen en met Hem te wandelen. Ook zij hadden hun verborgen zonden. Jezus gaf aan dat alles dat in het geheim en in het donker gebeurd openbaar wordt en in het licht gesteld word. Ook Paulus spreekt over gist als het gaat om de regels van het oude verbond weer in te voeren in de gemeente. Doe valse religie weg, het werkt als gist dat het hele deeg aansteekt. (Galaten 5:1-20)

Laten we de eerste week van ons vasten starten door het gist uit onze levenshuizen weg te doen. Net als een grote schoonmaak in de keuken waar je alles wegdoet dat over de datum is. Wat van je oude leven, oude patronen en denkwijzen is nog als gist in jouw huis en verhinderen je om dichtbij God te komen?

Bid je met David in Psalm 139 mee? God, ik wil dat U alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerds doe, en help me om weer te leven zoals U het wil.