Over Spreuken gesproken: 2 Veel raadgevers

Spreuken 11:14 Als er geen wijze raad is, komt het volk ten val, maar er komt verlossing door een veelheid van raadgevers.

Spreuken 15:22 Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.

Efeze 3:10 opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden.

Het gebeurt me bijna dagelijks dat ik raad of advies van anderen krijg over mijn werk in de Buurtkeuken. Meestal is dit advies goed bedoelt. En toch levert het bij mij wel eens strijd op. De ene zegt je moet het zus doen en de ander zegt zo. Maar is mij al gevraagd waarom ik iets zus of zo doe? Veel van dit soort advies vind ik hinderlijk en afleidend van datgene dat ik wil bereiken. Misschien herken je dit wel. Het principe van de beste stuurlui staan aan wal. Zij maar aanwijzingen geven terwijl jij het schip in de juiste koers wilt houden. Ik geloof ook niet dat bovenstaande teksten zo bedoelt zijn en dat je ieder advies maar moet aannemen.

En toch staat er in Spreuken dat er verlossing door een veelheid van raadgevers komt en dat er door een veelheid van raadgevers het nodige tot stand komt. Ik geloof dat de veelheid van raadgevers dan wel wijsheid moeten putten uit dezelfde geestelijke bron. Als ik wil bouwen aan Gods koninkrijk en wil dat er uitredding/verlossing gaat plaatsvinden uit bepaalde situaties dan heb ik de andere gelovigen nodig. Ik geloof dat God Zijn Geest heeft geschonken aan de gelovigen om samen één te zijn, elkaar opbouwend.

De tekst in Efeze legt uit dat de gemeente een bijzondere eigenschap heeft. Samen maken we in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend. Doordat God Zijn Geest aan de gelovigen gaf, hebben we Zijn wijsheid ontvangen. De Heilige Geest wordt ook wel de Geest van wijsheid en openbaring genoemd. Hoe gaaf is het dat als we iets gaan ondernemen we door de Heilige Geest allemaal Gods wijsheid in kunnen brengen om het nodige tot stand te brengen.

Als je wijsheid nodig hebt, wees dan geen ‘doehetzelver’. We hebben onze broeders en zusters in het geloof nodig die vol van Gods Geest zijn voor wijsheid en openbaring. Wat een verrijking. Wij kunnen Gods Geest om wijsheid vragen zodat het aan ons persoonlijk geopenbaard wordt. Dit is mij zo vaak overkomen als ik wijsheid nodig had toen ik afdelingsleider op school werkte. In moeilijke kwesties heeft God me zo vaak wijsheid geschonken zodat ik mijn werk in wijsheid kon doen. Maar Gods wijsheid wordt dus ook door een veelheid van raadgevers aangedragen. Zo wil ik dat onze gemeente New Life West gebouwd wordt. Dat een ieder iest ontvangt dat bijdraagt aan het bouwen van de gemeente, de Buurtkeuken en de Weggeefwinkel. Niet alleen de voorganger ontvangt wijsheid maar God spreekt door Zijn gemeente en met elkaar maken we Zijn wijsheid in de hemelse gewesten bekend. Dat zal vrijheid betekenen voor gevangenen , genezing voor de zieken, zicht voor de blinde en aanwijzingen inhouden voor het bouwen aan Gods Koninkrijk.

Over Spreuken gesproken: 1 Eigen wijsheid

Spreuken 3:3-6; Mogen goedentierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.

Genesis 3:6; En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

In het Bijbelboek Spreuken staan wijze dingen over onder andere ons verstand, ons hart en onze mond. Daar gaan we de komende blogs eens lekker op broeden. Bij deze de eerste over ons verstand.

Ik geloof dat God de mens gemaakt heeft met gezond verstand. Verstand dat afgestemd was op het kennen van God. De God die samenkwam met de mens in de tuin in de koelte van de dag. Maar dat gezonde verstand raakte beschadigd door de leugens van de slang, de duivel. De duivel misleid Eva om van de boom te eten waarvan God verboden had te eten. Eten van de boom zou volgens de duivel de mens maken als God, goed en kwaad kennend. En vanaf dit moment maakte de mens steeds weer beslissingen om zelf te zijn als God. Leven voor zichzelf en geen rekening houden met God en anderen.

In genesis staat dat de boom begerenswaardig was om er verstandig door te worden. Op de een of andere wijze zit het in de mens om zich te voeden met meer kennis van buiten zichzelf. Ik geloof zelfs dat we dat nodig hebben om God meer te leren kennen en begrijpen. In Spreuken 18:15 staat; Het hart van verstandigen verwerft kennis, en het oor van wijzen zoekt kennis. Een verstandig mens zoekt input van buitenaf om er wijzer op te worden. Ik heb laatst de Strenghfindertest gedaan en kwam input bij mij als eerste kracht eruit. Ik blijk me graag te voeden met kennis vanuit boeken en andere bronnen om mijn hersenen te voeden en om het toe te kunnen passen in mijn plannen en in de praktijk.

Ik geloof dat het niet zozeer verkeerd was dat Adam en Eva meer kennis wilden opdoen. Het zit in de mens om te leren en we hebben het ook nodig om God te leren kennen. Het verkeerde ervan was om wijs zonder God te worden. Dat is nog eens ‘eigenwijs’. Willen zijn als God en je verstand willen voeden met de dingen die het maken je vanuit jezelf wijs wordt. Hoeveel mensen proberen de kracht uit zichzelf en zoeken god in zichzelf vanuit dit principe.

In spreuken 3:3-6; worden we opgeroepen om gunst en goed verstand te vinden in de ogen van God en mens. God heeft de mens gemaakt om niet vanuit eigenwijsheid te leven maar door zich qua verstand te laten voeden door God en de mensen om ons heen. Verder roept deze tekst in Spreuken ons op om de Heere te vertrouwen met heel je hart en niet te steunen op je eigen inzicht. God wil betrokken zijn in jouw leven. Hij roept je op om in het leven op Hem te vertrouwen in alle facetten van het leven. Je hele handel en wandel. Je belangrijke keuzes in het leven en de minder belangrijke beslissingen. Ik ben hier altijd van doordrongen geweest dat ik God mocht vragen om wijsheid voor mijn dagelijks werk. Als afdelingsleider op een school heeft de Heer me heel wat wijsheid en creativiteit verschaft in het bedenken van leuke projecten maar ook in het oplossen van lastige situaties. Ken Hem in al je wegen, dan za Hij je paden rechtmaken. Ook zaken als studiekeuze, huisvesting en partnerkeuze legde ik voor Gods troon neer. Die keuzes wilde ik niet alleen maken om te voorkomen dat plannen en doelen in het leven werden afgebogen door eigenwijsheid. En ik mag je vertellen; het is en blijft een prachtig avontuur als je zo met God je plannen maakt.

God heeft de mens zo gemaakt dat wij niet horen te leven volgens het eigenwijsheidsprincipe. Adam miste een partner in het leven en God gaf hem Eva. Wij hebben elkaar nodig om elkaar te helpen en steunen. Je ontvangt naast wijsheid van God ook kennis en wijsheid van medemensen. En hoe mooi is het als je medemens geinspireerd wordt door Gods Geest. Dan kunnen we elkaar opbouwen en bemoedigen en aanmoedigen in ons geloof en bij belangrijke besluiten in het leven. God spreekt door Zijn Geest door mensen heen.

Ik wil goddelijk worden door op Jezus te gaan lijken. Dat kan ik niet als ik de wijsheid en kracht in mezelf zoek maar van buiten mezelf. Ik wil God liefhebben met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn kracht en met heel mijn verstand. Niet mijn wil maar Uw wil geschiede.

Een uitgestoken hand 4: Waarom ging je twijfelen?

Mattheüs 14:31: Onmiddelijk stak Jezus Zijn hand uit en greep hem. En Hij zei: “Je hebt niet genoeg geloof! Waarom ging je twijfelen?”

Petrus en de andere discipelen zaten in hun boot op het meer. De wind stak op en waarschijnlijk gaf dat ook behoorlijk hoge golven. Plots zagen ze een schim op het water hun boot naderen. Ze schrokken. Een geest? Toen riep Jezus dat ze zich moesten kalmeren en zei: “Ik ben het”. In de basisbijbelvertaling staat ik ben het alsvolgt geschreven: IK BEN het. Stelde Jezus zich hier voor zoals God zich voorstelde als de IK BEN aan Mozes in de woestijn? Hij deed hier in deze gebeurtenis wel iets heel bovennatuurlijks. Hij liep over het water!

Petrus riep naar Jezus: “Als U het bent, beveel me dan om over het water naar U toe te komen!” En Jezus beantwoorde deze vraag met: “Kom!” En daar ging Petrus. Hij klom over de rand van de boot. Maakte zich los van het schip en begon te lopen over het water!. Wauw wat een enorme stap zette deze Petrus. Wat een held.

Geloven in Jezus en met Hem leven is over de rand van je bootje stappen. De zekerheden van het bootje vaarwel zeggen en je losmaken van de boot om stappen in geloof op het water te zetten. Misschien zet je zekerheden in je leven opzij door in geloof naar Jezus toe te gaan. Sommigen zeggen hun baan op en gaan een onbekend leven met Jezus tegemoet. Sommigen zeggen de zekerheden van financiën, huisje, boompje en beestje op door op de golven van geloof te gaan lopen in antwoord op het ‘Kom’ van Jezus. Ja hij roept jou en mij om de zekerheden van het leven los te laten om te leven met en voor Hem.

Maar toen ging Petrus letten op de omstandigheden. Er stond wel een heel harde wind. En de golven waren best hoog. Oh ja, je kan eigenlijk helemaal niet lopen op water. Daar hoor je doorheen te zakken. Petrus raakte van slag door de golven en de wind van omstandigheden. Hij zakte weg, door het water, omlaag, hij sloeg om zich heen, zijn handen in de lucht, help en hij dreigde te verzuipen.

Hoe gaat dat jou af in de golven en de wind van het leven op dit moment? Raak je aan het twijfelen door de hele corona crisis? Of zijn er golven van ziekte, pijn, verdriet of depressie die je overspoelen en je laten twijfelen? Ga je koppie onder door twijfel? Dreig je te verzuipen in de eenzaamheid die de lock-down met zich meebrengt en het vooruitzicht en onzekerheid die in de media geschetst worden? Hoe diep zit je? Steekt je romp nog boven de golven uit? Zijn je armen nog boven water? Of ga je al koppie onder?

Onmiddelijk stak Jezus Zijn hand uit en greep hem. Jezus is Gods uitgestoken hand. Hij heeft voor jou en mij geleden aan het kruis. Hij is gestorven voor onze zonden, pijn, verdriet en ziekte. Hij heeft zich eenzaam en verlaten gevoeld toen God Zich van Hem afwende omdat Hij de zonden van de wereld over zich heen kreeg. Jezus steekt Zijn hand uit en staat klaar om je vast te grijpen zodat je niet verdrinkt in de golven van jouw omstandigheden.

Het schilderij dat ik in deze blogserie steeds bovenaan heb geplaatst, laat zien hoe Jezus van boven naar beneden kijkt naar jou en mij . Hoe Hij Zijn hand door het water steekt om je hand te grijpen. Jezus die uit een andere wereld kwam, kwam hier op aarde om redding te brengen. Sta jij Hem toe om je hand te grijpen? Wil jij je vastklampen aan Zijn reddende hand? Wil jij je laten oppakken nadat twijfel heeft toegeslagen zodat Hij je weer met beide voeten op het water kan zetten? Wil jij wandelen op de golven door het geloof in Jezus?

Jezus spreekt Petrus aan met de woorden: “Je hebt niet genoeg geloof!” Een leven met Jezus vereist geloof. Een leven met Jezus is bovennatuurlijk en staat en valt met het werkwoord ‘geloven’. Geloof je in God de maker van hemel en aarde? Geloof je in Jezus die geboren uit een maagd naar deze wereld is gekomen om de zonden te dragen van de mensen die van God zijn afgedwaald? Geloof je dat Jezus de dood heeft overwonnen en is opgestaan uit de dood? Geloof je dat dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood ook werkzaam in jou wilt zijn? Geloof je dat je de Heilige Geest kan ontvangen om op het water te kunnen lopen?

Petrus had te weinig geloof toen hij meer waarde hechte aan de omstandigheden dan het geloof in de wonderen en tekenen die Jezus deed. Jezus sprak hem hierop aan maar stelt ook meteen de vraag: Waarom ging je twijfelen?” Jezus kent het hart en weet waar onze twijfel ligt. Hij stelt ons de vraag zodat de twijfel en het ongeloof geopenbaard wordt in ons leven. Iedere dag mogen we onze twijfel en ongeloof bij Jezus brengen. Ook hier is van toepassing wat er in Marcus 9:24 staat: Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.

Geloof is de tool die je helpt om op het water naar Jezus te lopen ondanks de omstandigheden. Geloof geeft leven ondanks de omstandigheden van ziekte en dood. Geloof geeft vrede ondanks oorlog of vervolging. Geloof geeft vreugde ondanks omstandigheden van pijn en verdriet. Het helpt je er boven te staan en je focus te houden op Jezus.

Dank U Heer dat U Uw hand uitsteekt en onze handen wilt grijpen als wij dreigen onder te gaan. Heer U bent naar deze aarde gekomen om ons te redden. Heer vul me met geloof en leer me op de het water te lopen. Leer mij Heer om niet te twijfelen door omstandigheden maar help mij focus te houden op het einddoel. Heer U bent mijn einddoel.

Een uitgestoken hand; 3 In geloof je hand uitsteken

Markus 3:5; Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere.

Mattheüs 8:15; En Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar, en zij stond op en diende Hem.

In de laatste blog kon je lezen over Jezus die de melaatse man reinigde van zijn melaatsheid. Een dubbele betekenis van het woord reinigen namelijk genezen en vergeven. In de teksten hierboven lees je dat Jezus meerdere mensen aanraakte om te genezen. Dat was een van de taken van Zijn missie op aarde; lichamelijke genezing brengen. En ik geloof dat Jezus dat vandaag de dag nog doet door ons heen in de kracht van de Heilige Geest. Wij mogen Zijn handen zijn om uit te reiken naar onder anderen de zieken.

Er vallen me ten aanzien van de genezingen in bovenstaande Bijbelgedeelten een aantal dingen op.

Door een letterlijke aanraking van Jezus genezen mensen. Deze aanraking kan fysiek zijn zoals dat het geval is bij de schoonmoeder van Petrus in Mattheüs 8 en bij de melaatse man waarover de vorig blog ging. Maar in het deel in Markus 3 raakt Jezus de man met een verschrompelde hand helemaal niet aan met zijn eigen handen en geneest deze man nadat hij de opdracht van Jezus uitvoerde, namelijk zelf zijn hand uitsteken. Genezing in de Bijbel en nu is niet een foefje, een ritueel of een formule, het is telkens anders maar wel door de kracht van God.

De man in Markus 3 moet een daad van geloof doen van Jezus. Hij wordt gevraagd om 1) in het midden te gaan staan zodat alle ogen op hem zijn. En 2) hij moest zijn verschrompelde hand uitsteken. Jezus maakt er een hele demonstratie van in de synagoge op de sabbatsdag. Hiermee daagde Jezus de religieuzen uit en de zieke om hun geloof op de proef te stellen. Zijn het de regels en de methoden? Is Jezus wel te vertrouwen? Een hand uitsteken die verschrompeld is? Zal ik wel genezen worden? Andere zijn door Jezus aangeraakt maar zal dat ook wel voor mij gelden? Straks ben ik de eerste bij wie dat niet lukt. Ken je die vragen en dat gepingpong in je hoofd over wonderen en tekenen? En toch steekt deze man vol hoop zijn hand uit en ….. het wonder vind plaats. Ja Jezus strekt zijn handen uit naar iedereen maar niet iedereen neemt die handen aan. Niet iedereen duikt in dat avontuur van geloof door zelf de handen uit te strekken naar het wonder en …. naar Jezus zelf. Ik wil je oproepen om je handen naar Jezus uit te strekken. En weet je hij roept je al veel langer dan je je beseft en vraagt om in geloof en vetrouwen je hand uit te strekken. Wat een mooi beeld van geloof, je hand uitsteken naar Jezus.

Door een aanraking van Jezus verander je en wordt je geactiveerd. We zagen het al bij de melaatse man die het wonder niet voor zichzelf kon houden. Hij moest en zou vertellen wat Jezus gedaan had. En hoe kon het ook verborgen blijven dat hij van melaatsheid genezen was. Stel je eens voor. Nieuwe huid op de plek waar vieze open wonden zaten of littekens. Nieuwe vingers en tenen waar ze waren weggerot. En een mooie nieuwe neus waar twee enge open gaten zaten. Mooi zo’n vernieuwde uiterlijke mens. Maar hoe staat het met de innerlijke mens. Als die niet totaal vernieuwde door een aanraking van Jezus was het allemaal voor niets geweest. De allerbelangrijkste aanraking is dat je innerlijk heelt, bevrijd wordt en vernieuwd wordt. De schoonmoeder van Petrus genas van de koorts, stapte uit bed en begon te dienen. Dat zal ze gedaan hebben in de zin van Jezus en de discipelen te eten en te drinken geven. Misschien nog een voetenbad vooraf en daarna dienen in haar eigen liefdestaal. Lekker koken, gastvrij zijn en goed te eten en drinken aanbieden. Ook dit beeld spreekt me aan. Als Jezus je aanraakt en je Hem ontmoet als de redder van je ziel dan zet zich dat om in daden. Geloofsdaden waarin te zien is dat je van Hem en van andere mensen houdt. Je neemt dan de houding van een dienstknecht aan in plaats van heer en meester. Je leven staat dan ten dienste van God en anderen.

Heer U roept mij om mijn hand naar U uit te steken in geloof en vertrouwen. Heer ik wil van binnen veranderen door mijn hand naar U uit te steken en te geloven dat U een doel hebt met mijn leven. Laat mijn leven tot eer van U en anderen zijn.

Een uitgestoken hand; 2 Ik wil het, wordt gereinigd!

Markus 1:41 En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, wordt gereinigd!

Jezus heeft in Markus 1:40-45 een ontmoeting met een melaatse man. Melaatsen in die tijd waren buitengesloten van de samenleving. Hun ziekte was besmettelijk en melaatsen werden verstoten en buiten de steden gestuurd. Als een melaatse andere mensen naderde dan moest hij roepen dat hij onrein was en moest zo mensen op een afstand houden zodat hij ze niet zou besmetten. Ook vandaag de dag worden nog melaatsen buiten de samenleving gestoten. Ik ben zelf in India geweest en heb mensen ontmoet met lepra. Ook zij worden uitgestoten door familie en wonen in leprakolonies.

Ik kan het niet laten door overeenkomsten te zien met de huidige tijd waarin we elkaar niet mogen ontmoeten omdat covid-19 besmettelijk is. Veel mensen zijn op zichzelf en houden in het openbaar afstand omdat ze niet geïnfecteerd willen worden. Met alle sociale en psychische gevolgen vandien.

Wat mij opvalt in het stuk uit Markus is dat de man Jezus verzoekt om gereinigd te worden en dat mensen melaatsen zag als mensen die onrein waren. Het geeft me het beeld van de zonde. Het virus waarmee we allemaal aangestoken zijn sinds Adam en Eva. We zouden allemaal moeten roepen; ‘Kom niet dichtbij me want ik ben onrein. Ik heb schandelijke dingen gedaan die jou zouden kunnen aansteken.’ Over dat virus zouden we ons nog eens zorgen moeten maken. Het is al eeuwenlang een heftige pandemie.

Jezus was niet bang voor besmetting en net zoals Hij de baar van een dode in Lukas 7:14 aanraakt, strekt Hij nu zijn hand uit naar de melaatse man. Hij raakte hem aan en zei; ‘Ik wil het, wordt gereinigd!’ Ik denk dat Jezus naast de unieke situatie van deze man en zijn genezing met deze genezing een beeld neer zet over gereinigd worden door Hem. Jezus, de man zonder zonde, raakte de onreine man aan om te laten zien dat Hij degene is die ons reinigt van alle zonden. In Jesaja 53:5 staat; Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Zijn uitgestoken handen werden voor ons doorstoken met spijkers. Hij werd om wat wij gedaan hebben gepijnigd en dodelijk verwond. Hij stierf om jouw en mijn straf te dragen zodat wij door ons geloof in Hem gereinigd kunnen worden van het zonde-virus. God stak Zijn hand uit naar de ellende van de wereld door Zijn zoon Jezus te geven die onze overtredingen droeg aan het kruis.

Jezus zei; ‘Ik wil het, wordt gereinigd!’ Dat zegt Hij vandaag de dag nog steeds tegen iedereen die Hem vraagt om gereinigd te worden. Jezus steekt zijn Hand uit naar Jou. Heb jij Hem al gevraagd je te reinigen en Heer van je leven te zijn?

Jezus zond de gereinigde man naar de priesters om te controleren dat hij weer rein was. Hij mocht onderweg aan niemand iets vertellen. Maar hij kon het niet nalaten en de mensen om hem heen zagen dat hij gereinigd was. Dat getuigenis in woord en uitstraling ga jij ook krijgen als Jezus reinigende werk in jou plaats vind. Je gaat er over praten, het wordt gezien en het zal mensen aantrekken die meer willen weten en zien.

Heer Jezus wilt U mij reinigen? Ik heb spijt van alle zonden in mijn leven. Ik geef mijzelf aan U. Dank U dat ik door Uw uitgestoken hand bij U mag komen en gereinigd ben door Uw offer. Dank U voor dat offer dat u bracht. Wil U Heer van mijn leven zijn?

Als je dit gebed hebt gebeden en niet bent aangesloten bent bij een kerk, ga dan op zoek naar een kerkgemeenschap waar je kunt groeien en meer kan leren over Jezus. Lukt het niet om zo’n gemeenschap te vinden, mail me gerust. God bless.

Een uitgestoken hand; 1 Gods uitgespreide handen

Jesaja 65:2 De hele dag heb Ik Mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk, dat de weg gaat die niet goed is, naar hun eigen gedachten.

Op zoek naar een onderwerp voor onze paasviering kwam ik bovenstaande afbeelding tegen. Dat beeld sprak me zeer aan en inspireerde tot de titel: ‘Een uitgestoken hand’. Dit thema spreekt me extra aan in de zetting van deze tijd van anderhalve meter afstand houden. We mogen onze hand niet meer uitstrekken naar de ander om te voorkomen de ander aan te steken met het virus dat we eventueel bij ons dragen. De zetting van deze tijd is dat we meer op onszelf zijn aangewezen tussen de vier muren van ons huis.

Jesaja 65:2 geeft aan dat God de hele dag Zijn handen heeft uitgespreid naar Zijn volk. Handen die krachtig en liefdevol zijn. Handen die beschermen en vijanden op een afstand houden. Handen die het leven geven.

Veel mensen vragen zich af waarom God niets doet aan de ellende die op aarde is als Hij zou bestaan. En dan staat hier het antwoord op deze vraag. De hele dag zijn Zijn handen uitgespreid. En in mijn komende blogs kan je naar pasen toe lezen hoe God heeft voorzien in het antwoord op deze vraag en hoe Hij de oplossing van alle ellende op aarde heeft gegeven.

Maar net als in deze tekst van Jesaja is er sprake van een opstandig volk, dat de weg gaat die niet goed is, naar hun eigen gedachten. In deze corona crisis zien we ook dat een ieder zijn eigen gedachten heeft. We zijn zo geneigd onze eigen wil en zin te doen. We zijn geneigd voor onze eigen ego te leven. Dat is onze zondige natuur en die is niet nieuw. Mensen zijn hun eigen weg gaan bewandelen na de zondeval. Het resultaat van de zonde is dat we wijs in eigen ogen zijn geworden, koning en heer over ons eigen leven zijn geworden en kennis hebben gekregen over leven en dood en daardoor allemaal opstandig zijn geworden naar God toe.

Maar God staat de hele dag met Zijn handen uitgespreid net als de vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Hij stond iedere dag op de uitkijk naar de verloren zoon. Zijn armen waren uitgespreid om de verloren zoon terug te ontvangen en met liefde te omsluiten. Dat warme onthaal heeft God voor een ieder van ons die zijn of haar leven in Zijn handen legt. Dag en nacht zijn Zijn handen uitgespreid om ons te ontvangen, te beschermen, te helen, te bekrachtigen en lief te hebben. Vertrouw jij je leven toen aan Zijn uitgespreide handen? Ga jij je eigen weg naar eigen gedachten of loop je af op de uitgespreide handen van God? Wil je met mij het volgende gebed bidden als je verlangt om in Zijn uitgespreide handen te zijn.

Heer laat Uw Koninkrijk komen en laat Uw wil geschieden in mijn leven, op aarde zoals in de hemel. Leer mij alles van mezelf af te leggen. Heer ik wil schuilen in Uw liefdevolle armen.

Zeven gemeenten; 5:Wie oren heeft ….. .

Met deze blog wil ik de serie over de zeven gemeenten afsluiten. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. (Openbaring 2:7, 11, 17, 29 en 3:6, 13 en 22) Deze zin zegt Jezus tegen alle zeven gemeenten. Het is de boodschap aan het einde van iedere brief die ze allemaal meekrijgen. Dan zullen die laatste woorden wel heel belangrijk zijn en ook voor onze gemeenten in de tijd van nu gelden.

Het klinkt toch wel een beetje raar dat je als je oren hebt dat je ermee moet luisteren. En dan nog wel wat de Geest zegt. De Heilige Geest spreekt toch niet altijd zo duidelijk met een hoorbare stem?

We gaan eerst even naar de brief aan de Romeinen. Romeinen 11:5-12 spreekt over Israël die een geest van diepe slaap had gekregen waardoor hun ogen niet zagen en hun oren niet hoorden. Een geest van slaap kan veroorzaken dat je de dingen van Gods Koninkrijk niet ziet of hoort. En dat was precies aan de hand in het oude Israël. Ze verlangden naar de Messias, Gods gezalfde, maar zagen Hem niet en hoorden niet wat Hij hen vertelde ondanks dat ze de wet en de profeten hadden. Dit was ook al gebeurd in de tijd dat profeten tot het volk spraken namens God. Ze hoorden de boodschap wel maar deden niet wat er gezegd werd. Ook wij worden opgeroepen om wakker, waakzaam, te zijn zoals Jezus zegt tegen de gemeente in Sardis.

Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken (Mattheüs 10:27). Het is zo belangrijk dat wij de boodschap van Jezus spreken en dat wij naar Hem luisteren wat Hij ons te zeggen heeft in het verborgene. Ik wil iedere dag horen wat Hij tot mij te zeggen heeft want de wereld om ons heen hoort en ziet het niet. Wij zijn degenen die het hun moeten vertellen maar dan moeten we niet slapende zijn en horend doof en ziende blind. Niet dezelfde fout begaan als de schriftgeleerden die zoveel kennis dachten te hebben en hun systeem van religie op het volk hadden gedrukt.

Als Jezus Zijn boodschap in gelijkenissen sprak, sloot hij vaak af met ‘Wie oren heeft om te horen, laat hij horen‘ (Mattheüs 13:9). Wat Hij toen uitsprak naar Zijn luisteraars spreekt Hij nog steeds toe aan de gemeenten en voegt daaraan toe ‘wat Geest tot de gemeenten zegt’. In Zijn uitleg waarom hij in gelijkenissen sprak, zei Hij dat het de discipelen gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen (Mattheüs 13:11). Ook ons is het gegeven die geheimenissen te kennen doordat de Heilige Geest tot ons spreekt. De discipelen moesten met die boodschap wel door een barrière heenbreken want Mattheüs 13:15 zegt; Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. Ik geloof dat we daarom de boodschap moeten brengen in de kracht van de Heilige Geest. De Geest van God breekt door alle barrières heen.

Willen wij toegerust worden en de juiste koers varen en in de waarheid staan dan is het nodig dat we individueel en als gemeente horen wat de Geest tot ons zegt. Hoe spreekt de Heilige Geest dan nog vandaag de dag? Hieronder heb ik een rijtje geplaatst van manieren hoe wij Zijn stem kunnen horen.

  1. Door Gods Woord, de Bijbel. Vraag de Heilige Geest je ogen te openen voor wat er staat en je oren te openen voor wat de Heer vanuit Zijn Woord tot ons zegt.
  2. Door een hoorbare stem. De Heilige Geest kan tot ons spreken zoals je elkaar kan horen.
  3. Door een innerlijke stem. De Heilige Geest overtuigd je dan van binnenuit van iets. Ik heb de drang ervaren om voor iemand te bidden omdat de Heilige Geest me van binnenuit overtuigde dat er nood was. Ook heb ik Zijn stem verstaan in mijn gedachten en is het plan van de Buurtkeuken daaruit onstaan.
  4. Door profetie. De Heilige Geest bouwt op, bemoedigt en troost doordat Hij tot ons spreekt. Dit kan in beelden, woorden van bemoeding, troost, opbouw of woorden van kennis.
  5. Door dromen en visioenen. De Heilige Geest spreekt tot ons in dromen en visioenen net zoals Hij tot Jozef en Daniël deed.

Heer laat ons niet in slaap zijn maar maak ons geestelijk wakker. Heilige Geest maak mijn ogen en oren open zodat ik geestelijk zie en hoor. Geef Uw instructies voor ons persoonlijk leven en ook voor de gemeente tot opbouw, troost en bemoediging. Dank U Heer dat we Uw stem mogen verstaan voor de mensen die in duisternis wandelen. Help ons het goede nieuws van de daken te spreken en door te breken in het duister met Uw woorden van licht en leven.

Zeven gemeenten: 4; Zeven kandelaars, zeven Geesten

In Openbaring 1 lezen we dat de Hemelse Jezus temidden was van zeven gouden kandelaars. Die kandelaars stellen de zeven gemeenten voor. In het engels staat voor kandelaars, lampstands. Een standaard met lampen. Iedere kandelaar bestond net als de zevenarmige kandelaar in de tabernakel en later de tempel uit meerdere lampen. Ik vermoed dat het hier ook gaat om zevenarmige kandelaars.

Jezus neemt de symbolische plaats van het midden in tussen de gemeenten omdat Hij het centrum van de gemeenten, de kerk, is. Wij zijn het lichaam van Christus en Hij het Hoofd. Als Jezus niet het centrum van onze gemeente is en wij niet luisteren naar Zijn aanwijzingen als het Hoofd zijn we totaal het spoor bijster. Een kerk zonder Jezus is als de gemeente waar de eerste liefde ontbreekt. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. (Openbaring 2:5)

Zoals ik schreef, stond er in de tabernakel en later de tempel een zevenarmige kandelaar. Een kandelaar met zeven olielampen. De hogepriester had de taak te zorgen dat de lampen voorzien waren van olie en dat er zorggedragen werd voor het vuur op de lontjes. Zo moesten de lontjes van tijd tot tijd gesnoten worden zodat ze geen zwarte rook verspreiden. Het vuur van deze kandelaar mocht niet gedoofd worden. Dat gebeurde wel in de tijd van Samuël. Maar in die tijd waren er ook geen openbaringen meer van God en hielden de priesters zich bezig met zondige dingen. Het volk was het vuur kwijt voor God en stond geestelijk droog en het ontbrak ze aan openbaring van de levende God die zich verbonden had aan het volk.

Jezus is onze Hemelse Hogepriester (zie de Hebreeënbrief) die zorgt dat er olie en vuur is voor iedere gemeente. Jezus storte Zijn Geest uit op de gelovigen. Hij doopte met Vuur. Iedere gemeente heeft de olie en het vuur van de Heilige Geest nodig om het licht van Jezus te verspreiden. Zonder olie en vuur staat de gemeente droog en ontbreekt het aan openbaring van degene die het Hoofd van de gemeente is.

Voor de troon van God staan zeven vurige fakkels. Die fakkels stellen de zeven Geesten van God voor (Openbaring 4:5). Hè? Er is toch maar één Heilige Geest? En nu lezen we over de zeven Geesten van God. Ik interpreteer dat als de zevenvoudige bediening van de Heilige Geest. Ook hier geeft het getal zeven weer volmaaktheid aan. De Heilige Geest rust de gemeente ten volle toe. Heilige Geest heeft alles dat we nodig hebben om in vuur en vlam te staan voor Jezus, om de goede werken te doen en om vol te houden in verdrukking. In Jesaja 11:2 lees je dat de Geest in al zijn volheid op Jezus ruste; Op hem zal de Geest van de Heere rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des Heeren. En in Johannes 16:13 spreekt Jezus over de Geest van de waarheid. Het is de Geest van God die de kandelaar van de gemeente laat branden en voorziet van voldoende olie om te voorkomen dat het licht en het vuur doven en de kandelaar weggenomen wordt.

Heer Jezus U bent het centrum van de gemeente wereldwijd. Vul Uw kerk met Uw olie en zet ons in vuur en vlam tot eer van Uw naam. Heer maak ons sterk door Uw Geest. Heilige Geest U heeft alles wat we nodig hebben om te voldoen aan het beeld dat God had voor de gemeente. Kom tot Uw doel door ons heen. Amen.

Zeven gemeenten; 3: Wie overwint

Wie overwint die …. en dan spreekt Jezus prachtige beloften uit aan de zeven gemeenten en door hun aan ons. Het Christelijke geloof en het functioneren van de gemeente gaan niet zomaar. Het is een kwestie van standhouden in de strijd, volharden en overwinnen. Het is niet zomaar vanzelfsprekend dat we zonder kleerscheuren de eindstreep behalen. We zien ook velen de eindstreep helemaal niet halen. En daarom spreekt Jezus over ‘wie overwint’. Laten we er alles aan doen om te overwinnen door ons geloof en vertrouwen in Hem en Zijn werken door ons heen.

Wat zijn nou die mooie beloften die Jezus doet aan zij die overwinnen? Ik zie beloften die slaan op eeuwig leven. Eten van de Boom des levens (Openbaring 2:7), geen schade toegebracht worden door de tweede dood (Openbaring 2:11) en zijn naam zal niet uitgewist worden uit het boek des levens (Openbaring 3:5). Overwinnen we de tegenstand en blijven we onze werken doen tot eer van Jezus dan ligt onze beloning in het leven na dit leven in Zijn nabijheid. Hij is onze beloning.

Er staat ook dat Jezus belooft dat zij die overwinnen van het verborgen manna te eten krijgen (Openbaring 2:17). Manna was het hemelse voedsel dat de Israelieten in de woestijn kregen zodat ze voorzien werden in eten door God zelf. Jezus is het manna, het brood des levens dat uit de hemel kwam en ons leven gaf door voor ons te sterven en doordag Hij de dood voor ons overwon. We zullen in eeuwigheid verzadigd worden door Jezus zelf. Hij is ons dagelijks brood dat we meer nodig hebben dan ons fysiek voedsel. Ook zullen de overwinnaars de morgenster krijgen. Deze blinkende morgenster is Jezus zelf. De ster die aan de horizon de eerste tekenen geeft van de nieuwe dag. Er komt een nieuwe dag waarin Jezus ten volste zal regeren in zijn Koninkrijk en er geen zonde, dood en hel meer zijn. Wat een prachtig vooruitgezicht als we op Hem blijven navigeren.

Ik lees in de beloften van Jezus ook over herstel. Vaak zijn we bang voor het oordeel en de rechterstoel van God. Dat er toch nog dingen zijn waarover oordeel uitgesproken wordt. Maar Jezus beloofd degenen die overwinnen dat ze een witte steen krijgen met een nieuwe naam (Openbaring 2:17) en ook worden de overwinnaars bekleed met witte kleren (Openbaring 3:5). Bij dit laatste moet ik denken aan hogepriester Jozua die in eer herstelt werd door God en met feestkleding bekleed werd (Zacharia 3). Dit is het prachtige resultaat van het bloed van Jezus dat ons van alle onreinheid heeft gereinigd. Alle ongerechtigheid zal weggedaan zijn en we zullen in wit gekleed worden als een bruid die schoon en puur voor haar bruidegom zal verschijnen. De witte steen schijnt in de oudheid gebruikt te zijn in de rechtspraak. Een zwarte steen kreeg degene die schuldig werd bevonden maar degene die onschuldig was en vrijgesproken werd, ontving een witte steen. Zelf je oude naam die zich verbind aan alles wat we gedaan hebben, zal vervangen worden voor een nieuwe naam waar een nieuwe identiteit bijhoort. De indentiteit die we hebben gekregen in Jezus die ons vrijgekocht heeft van de zonde. Zal de Heer je een nieuwe naam geven die bij het karakter past van je nieuwe identiteit? Ik denk van wel. Ik geloof ook dat God dan zegt ‘Mijn geliefde kind, Ik hou zo ontzettend van je en vind je heel bijzonder’. Jezus zal je naam voor God en engelen belijden. Dat zal dan wel die nieuwe naam zijn, denk ik (Openbaring 3:5).

Er worden door Jezus ook beloften uitgesproken over heerschappij. Zo zullen de overwinnaars over de heidenvolken heersen met een ijzeren staf (Openbaring 2:26) en zitten met Jezus op Zijn troon (Openbaring 3:21). De gelovigen die overwinnen zullen autoriteit in Jezus krijgen om te heersen en recht te spreken. Dat is nogal wat. Dit kan alleen als we het kwade hebben weerstaan en trouw zijn gebleven in ons geloof in Jezus en aan Zijn werken.

Ik sluit af met de belofte die Jezus uitspreekt in de brief aan Filadelfia (Openbaring 3:12). Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, …. , en Mijn nieuwe Naam. Wat zal dit alles te betekenen hebben? Ik kan me voorstellen met die zuil in de tempel dat God ons een plek zal geven in Zijn geestelijk huis, zijn Heiligdom. Wij bouwen als het ware samen met alle gelovigen een geestelijk huis van aanbidding voor Hem. Ons geloof en onze geloofswerken bouwen mee aan het Heiligdom waar God alle eer tot in alle eeuwigheid krijgt. Een vaste plek in Zijn aanwezigheid waar Zijn manifeste glorie (Shekinah) aanwezig is. We zullen dan volledig Gods eigendom en geliefden zijn. Zijn naam, de naam van het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe naam van Jezus zullen op ons getatoeeerd staan. Wat zullen we die namen vol trots, liefde en aanbidding dragen. Jezus heeft ons vrijgekocht met zijn bloed en in Hem zijn we meer dan overwinnaars. Hoe zal de nieuwe naam van Jezus klinken? En wat zal die naam betekenen?

Romeinen 8:27-29: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Wie overwint die …… !

Dank U Jezus dat we in U een schat aan beloften hebben omdat U ons hebt vrijgekocht uit slavernij dankzij de liefde van Vader God. Heer laat U mijn eerste liefde zijn. Heer help me de werken te doen die U eren en dienen. Help me staande te blijven en meer dan overwinnaar te zijn door Uw werken in mij en door mij heen. Aan U is alle glorie voor eeuwig en eeuwig. Amen.

Zeven gemeenten; 2: de werken

Tegen ieder van de zeven gemeenten spreekt Jezus zich uit over de werken van de gemeenten. Hij start steeds met de opmerking ‘Ik ken uw werken‘. Dat wat de gemeente doet is dus belangrijk voor Jezus. Hij kijkt ernaar en heeft er Zijn oordeel over. Doen we goed of slecht als gemeente? De meerderheid van de zeven gemeenten wordt geprezen om de goede werken die ze doen. Inspanning, volharding, liefde, dienstbetoon en geloof zijn voorbeelden van werken die Jezus prijst. Dit zijn ook prachtige uitingen en werken die vandaag de dag ook zichtbaar horen te zijn in de kerk en de gelovigen. New Life West heeft als slogan; Gods liefde tastbaar maken. Dat kan niet als we naar binnen gekeerd zijn en Gods liefde voor onszelf houden. Zijn liefde stroomt door ons heen en wordt zichtbaar voor de mensen om ons heen als we werken doen die God en mensen dienen.

Vroeger deed de kerk heel veel diaconale werken omdat de overheid niet insprong op bijvoorbeeld armoede en arbeidsongeschiktheid. Daarmee kon de kerk heel goed de liefde van God tastbaar maken. Maar doordat de overheid dit soort dingen heeft overgenomen is de kerk lange tijd naar binnen toe gekeerd geweest. Ik spreek nu natuurlijk erg generaliserend.

De eerste gemeente in het boek Handelingen bezat alles gezamenlijk, deelde uit aan de weduwe en wezen en aten gezamenlijke maaltijden. Zelfs persoonlijk bezit werd verkocht en naar de apostelen gebracht. Dat heeft me altijd aangesproken omdat je hierdoor werken van liefde kan doen en Gods liefde tastbaar kan maken aan mensen in de buurt die Hem niet kennen. Hoe kan je iemand met een knorrende maag het goede nieuws van redding brengen als je de maag laat knorren? Dit had het Leger des heils ook heel goed begrepen.

Wie goed doet, goed ontmoet? Nou nee, Jezus houdt wel van goede werken maar spreekt de gemeenten in Openbaring en dus ook ons erop aan dat de goede werken wel voorwaardelijk zijn. Zonder bepaalde ingrediënten zijn de meest prijzenswaardige werken onvoldoende en dus doods. Dat is heel radicaal. Het is niet zo dat als je goed leeft en je best doet dat je automatisch gered bent voor de eeuwigheid. Laten we eens kijken naar de ingrediënten die Jezus noemt in Openbaring.

Goede werken zonder liefde voor Jezus zijn doods! In Openbaring 2:4 Zegt Jezus: Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. We moeten ervoor waken dat onze werken niet de plaats innemen voor onze liefde voor Jezus. Die eerste liefde die we hadden toen we ontdekten dat Hij ons vergeeft door Zijn offer en doordat Hij Zijn leven voor ons heeft gegeven. Zo kunnen we vrede met God hebben. Liefde voor mensen en werken mag nooit op de plaats komen te staan voor onze liefde voor God.

Vrees voor mensen spant een strik (Spreuken 29:25)! Angst kan ons afhouden van God. Ondanks verdrukking en armoede roept Jezus de gemeenten van Smyrna op om niet bevreesd te zijn (Openbaring 2:10). Veel mensen haken af als er lijden in het spel komt. Dat kan lijden zijn op het gebied van ziekte, verdrukking of armoede. Jezus roept ons op om toch vol te houden en ons vertrouwen op Hem te stellen. We dienen hem dan met werken van volharding in verdrukking en armoede. Hier in het westen is dat moeilijk voor te stellen. We kunnen veel leren van de verdrukte gemeente in bijvoorbeeld Iran of China.

Onze werken kunnen heel mooi zijn en ook veel bewondering ontvangen van de mensen om ons heen. En toch kunnen we volledig het spoor bijster zijn als we persoonlijk en zelf in gemeenteverband niet zuiver leven. Als we de Bijbelse morele standaard laten vieren, gebeurd er hetzelfde als in de gemeente van Pergamum (Openbaring 2:14 en 15). Daar was de leer van Bileam en de leer van de Nikolaieten binnen gedrongen. Bileam liet het volk van Israël verleiden door de vrouwen van een ander volk. Mannen gingen vreemd met deze vrouwen en lieten de seksuele moraliteit er losjes bij hangen om zich te verlustigen aan eigen pleziertjes. Ook de leer van de Nikolaieten nam het zo nauw niet met immoreel gedrag. Met overspel kan de gemeente afgehouden worden van het dienen van God. Zie hoeveel gemeentewerkers er vallen door overspel. Dit is echt iets dat God verafschuwt. Vandaag de dag is dit een lastige omdat het moraal van de westerse samenleving aan het vervagen is en zelfs van de gelovigen eisen om alles te accepteren.

De gemeente in Thyatira toonde een prachtig aantal waardevolle werken. Werken die ik graag in New Life West zie omdat je er zoveel mensen mee kan dienen. Maar sociaal kunnen we het helemaal op orde hebben maar als we afdwalen van Gods Waarheid en andere wegen omhelzen, plegen we hoererij en afgoderij. Izebel de profetes van Baäl en Astartes en nam haar afgoderij mee naar het hof en het land van Israël. Ze liet de profeten van God vervolgen en er kwam geestelijke droogte in het land omdat het volk afdwaalde van God. Ondanks dat Izebel niet meer van de tijd van de gemeente in Thyatira was, verwijt Jezus dat er mensen in de gemeente zaten die Izebel haar gang lieten gaan (Openbaring 2:20). We horen te waken voor afgoderij in onze gemeente. Of het nu gaat om de liefde voor geld, vermaak of het inlaten met het occulte, afgoderij houd van God af en kan vernietigend zijn voor de gemeente. Izebel was een manipulerende vrouw die de koning overrulde en naar haar hand zette. De geest van Izebel kan in de gemeente door manipulatie veel kapot maken.

Een gemeente waarvan Jezus aangeeft dat de werken niet vol zijn, is die van Sardis (Openbaring 3:2). Hij geeft aan dat deze gemeente slaapt in een houding van een verkeerd bewustzijn. Zelf dachten ze dat ze ten volste leefden. Zelfs in de gemeente kunnen we in slaap gevallen zijn. We denken het eeuwige leven ontvangen te hebben maar zijn het kwijt doordat we in slaap zijn gevallen. In Romeinen 11:8 staat: God gaf hun een geest van slaap, ogen die niet zien en oren die niet horen. En dat is nu nog steeds zo. Dit slaat op Israël die verlangend naar de messias uitzag maar blind en doof was toen Jezus Zijn boodschap kwam verkondigen. Ze dachten gerechtvaardigd te kunnen worden door hun werken maar sliepen voor de komst van de Messias. Dit kan ons als gemeente ook gebeuren. Een gemeente hoort waakzaam te zijn en Jezus elk moment te verwachten. Te horen wat Zijn wil is en te zien waar Hij deuren opent.

Jezus zoekt gelovigen die gehoorzaam zijn en blijven volharden in het geloof en vertrouwen! Hij opent deuren voor ons en geeft kansen om Gods liefde tastbaar te maken en de boodschap van het Koninkrijk te vertellen. Dit prijst Jezus ook in de werken van de gemeente in Filadelfia (Openbaring 3:8). Een gemeente met weinig kracht. Dit wordt door verschillende vertallingen uitgelegd als een gemeente die klein was en dus in de ogen van de mensen niet zoveel zou kunnen uitrichten. Maar deze gemeente bleef leven vanuit het Woord en verloochende de naam van Jezus niet (Openbaring 3:8 en 9). Zo vasthouden aan het Woord van God en aan Jezus in ons geloof en de werken die we doen, is mijn verlangen voor New Life West. Dit maakt een kleine gemeente met weinig kracht in mensenogen tot een sterk en krachtig Gideonsleger vol van Gods Geest.

Onze werken zijn pas effectief als wij als gelovigen een vurig geloof hebben en leiden. Jezus houdt niet van lauwheid. Dat spuugt hij uit. We kunnen niet deels meedoen in het Koninkrijk van God en deels meedoen aan de wereld. Wat in ons leven en in onze gemeente vermengt vurig geloof met koud? Koude werken dienen we te ontmaskeren en wegdoen uit onze gemeente en ons leven. Terugvallen in zonde patronen of niet alles willen toewijden aan God kan niet. Jezus vraagt een radicaal geloof van jou en mij. Hij vraagt alles op te geven om Hem achterna te gaan. (Openbaring 14-16)

Ik sluit af met woorden uit Jakobus;

1:3: want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt

1:22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders.

2:22 Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden?

Amen.